I 2023 satte Curit fokus på at få præciseret sine værdier. Dette blev igangsat gennem en workshop med alle medarbejderne. En yderst spændende og gavnlig proces, hvor ledelse og medarbejdere sammen fik italesat og tydeliggjort vores værdisæt både internt og eksternt. Det har altid været vigtigt for Curit, at vores værdier ikke blot er nedfældet på et stykke papir, men også er noget, som både medarbejdere og kunder mærker i det daglige samarbejde. Intentionen med arbejdet har derfor været at skabe konsensus på hele holdet om formulering og fortolkning, så vi alle udlever det på samme måde i kontakten med hinanden og med kunderne.

Helt konkret kom Curits værdigrundlag til at lyde således:

  • Trivsel: At skabe et trygt fællesskab, hvor arbejdsdage fyldes med glæde og balance. Mangfoldighed accepteres, der støttes op om interne arrangementer, og på trods af et udfordrende job er der mulighed for et rigt privatliv. For at fremme trivslen skal vi først og fremmest leve op til resten af vores værdier. Vi skal være lydhøre over for vores kolleger og bidrage positivt til fællesskabet med vores deltagelse og støtte.
  • Faglig kvalitet: Ses i kombinationen af forskellige kompetencer, professionalisme, dybdegående forståelse for kundens behov og kreativitet. Det indebærer en nysgerrig tilgang til vores kunder samt fordrer intern sparring og effektiv vidensdeling. Vi stræber efter at opnå en høj standard i alt, hvad vi gør, ved at finde løsninger, der gør det let for kunden at skabe mere værdi. For at fremme faglig kvalitet skal vi opretholde en kultur, hvor vi er nysgerrige efter – og deler – viden. Feedback og konstruktiv kritik skal være i højsædet, og vi skal aktivt søge at få evalueret vores produkter hos kunder og os selv.
  • Engagement og passion: Er drevet af lyst til læring, glæde og stolthed. Afveksling, fleksibilitet og mening i arbejdet skaber en lystbaseret tilgang. Initiativer, fællesskab og vilje driver os til at gå den ekstra mil. Det er gennem dette engagement, at kunden ser vores ekstra gear. Vi styrker vores engagement og passion for arbejdet, når vi husker at inkludere hinanden i vores succeser. Vi skaber situationer, hvor vi kommer i flow og mister fornemmelsen for tid og sted.
  • Fleksibilitet: Er at kunne tilpasse sig kundens ønsker og behov, men samtidig i sund balance med privatlivet. Det indebærer friheden til at styre sin egen tid og have medbestemmelse i opgaveløsningen. Fleksibilitet styrkes, når vi udviser gensidig forståelse og tilpasning. Det handler også om at prioritere, så både kundens og vores egne behov tilgodeses. Der skal være frihed til at afprøve nye ting samt give plads til at hjælpe hinanden med gode ideer.
  • Ansvarlighed: Indebærer en fælles forståelse for, at kunden skal kunne stole på, at vi løser deres problemer. Det handler dog samtidig om at udfordre kundens ønsker respektfuldt og altid med den samlede løsning for øje. Ansvarlighed betyder også at overholde aftaler og bidrage med løsninger både internt og eksternt. Vi fremmer ansvar ved at give ansvar. Herunder at vise hinanden tillid uden at mikrostyre. Vi skal være os dette ansvar bevidst og huske at søge rådgivning hos kolleger, når situationen kræver det.
  • Hjælpsomhed: Vægter vi både internt og over for vores kunder. Vi stræber efter at forstå og løse kundens udfordringer, selv hvis det ikke direkte er vores ansvar. I højt belastede perioder står vi sammen og hjælper hinanden. Især nye medarbejdere oplever vores tilgængelighed og støtte. Vi udviser hjælpsomhed, når vi lytter og forstår hinandens udfordringer. Vi prioriterer at være imødekommende og tilgængelige overfor kolleger og kunder. Vi løfter i flok, påskønner hjælp og deler viden for at skabe tilfredshed og fremdrift.

Vores mål er, at værdierne forbliver velintegreret i kulturen, og derfor vil vi have en løbende dialog i forhold til aktualitet. Alle nye medarbejdere vil blive introduceret til værdierne ved ansættelsesstart, ligesom de årlige mus-samtaler også berører, hvorvidt medarbejderne henholdsvis oplever og selv lever op til værdierne.